Assessment Matrix

2019-2020 Assessment Matrix

Pre-K
4K Balanced Assessment Plan 2019-2020 (coming soon)

LITERACY
PK-5 Literacy Assessment Matrix 
ELA Literacy Assessments - Kindergarten Requirements (updated Sept. 2018)
ELA Literacy Assessments - Grade 1 Requirements (updated Sept. 2018)
ELA Literacy Assessments - Grade 2 Requirements  (updated Sept. 2018)
ELA Literacy Assessments - Grade 3-5 Requirements (updated Sept. 2018)

MATH
Coming soon!