Extracurricular/Athletic Coaching

Thank you for your interest in the Wausau School District. 

 We seek highly qualified candidates to advance 
student learning, achievement, and success.


To be considered an active applicant with the Wausau School District you will need to complete a Wisconsin Education Career Access Network (WECAN)
online employment application. An application must be submitted for each vacancy you want to be considered. Start your WECAN application.
   

  View current Support Staff Vacancies
 

  Access the WECAN website

    
WECAN

   
Wausau Sc
hool District Continuous Nondiscrimination Notice

The Wausau School District does not discriminate against individuals on the basis of sex, race, religion, nationalorigin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexualorientation, or physical, mental, emotional, or learning disability.Federal law prohibits discrimination in education and employment on thebasis of age, race, color, national origin, sex, religion, ordisability. Anyone who believes that the Wausau School District hasinadequately applied the principles and/or regulations of Title VI,Title VII, Title IX, Section 504 or the Americans with Disabilities Act,may file a complaint with the WSD Equity Director at the LongfellowAdministration Center, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359,or by telephone at 715-261-0500.

 
Lub Wausau School District txwv tsis publeejtwg ua saib tsis taus ib tus neeg twg txawm yog hais tias nej yogpojniam los yog txivneej, yog haiv neeg dabtsi, ntseeg dabtsi, poj koobyawm txiv yog leejtwg, nyiam pojniam los yog txivneej li cas, muaj mobnkees li cas los yog xiam oob qhab li cas. Kevcai nyob rau tebchaws notxwv tsis pub leejtwg yuav ua saib tsis taus nej yog nej tuaj nrhiavhaujlwm ntawm peb txawm yog nej yog haiv neeg twg, muaj noob nyoog licas, cev nqaij daim ntawv yog xim dabtsi, nyiam pojniam txivneej, ntseegdabtsi, los yog muaj kev xiam oob qhab li cas. Yog leejtwg ntseeg tauhais tias lub khoog tsev kawm ntawv Wausau School District ua tsis rawsli txojcai thiab/los yog cov lus teev tseg nyob rau Title VI, Title VII,Title IX, Section 504 los yog Txojcai Tiv Thaiv Haiv Neeg Mekas uasXiam Oob Qhab, nej sau tau ib tsab ntawv tsis txaus siab tuaj rau tussaib xyuas tej teebmeem zoo li no uas yog tus WSD Equity Director nyobtom Longfellow Administration Center, 415 Seymour Street, Wausau,Wisconsin 54402-0359, los yog hu rau nws ntawm tus xovtooj 715-261-0549.

El Distrito Escolar de Wausau no discriminacontra las personas por motivos de sexo, raza, religión, nacionalidad,ancestro, credo, embarazo, estado civil, orientación sexual, odiscapacidad física, emocional, mental o de aprendizaje. La Ley Federalprohíbe cualquier tipo de discriminación en la educación y empleo pormotivos de edad, raza, color, nacionalidad, sexo, religión odiscapacidad. Cualquier persona que crea que el Distrito Escolar deWausau ha aplicado inadecuadamente los principios y/o reglas del TítuloVI, Título VII, Título IX, Sección 504 o del Acta para Americanos conDiscapacidades, podrá presentar una denuncia ante el Director deIgualdad del Distrito Escolar de Wausau al Centro de AdministraciónLongfellow, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o porteléfono al 715-261-0596.