Human Resources

People Resources of the Wausau School District

Welcome to Human Resources

The Human Resources Department provides the District with recruitment and candidate selection, interviews, and recommends for employment all new personnel of the District. The department is responsible for the development, implementation, and administration of employment policies and procedures for nearly 1,300 employees. The department ensures District compliance with all local, state, and federal laws and regulations including equal employment opportunities for all individuals. 

Send a message to the Wausau School District Human Resources Department


                             Quicklinks for current employees:

               Local Perks & Discounts                    
 Instructional Services

                  Operational Services                   New Employee Orientation

                  Employee Handbook                   Skyward Employee Access
 Wausau School District Continuous Nondiscrimination Notice

The Wausau School District does not discriminate against individuals on the basis of sex, race, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexual orientation, or physical, mental, emotional, or learning disability. Federal law prohibits discrimination in education and employment on the basis of age, race, color, national origin, sex, religion, or disability. Anyone who believes that the Wausau School District has inadequately applied the principles and/or regulations of Title VI, Title VII, Title IX, Section 504 or the Americans with Disabilities Act, may file a complaint with the WSD Equity Director at the Longfellow Administration Center, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, or by telephone at 715-261-0500.

Lub Wausau School District txwv tsis pub leejtwg ua saib tsis taus ib tus neeg twg txawm yog hais tias nej yog pojniam los yog txivneej, yog haiv neeg dabtsi, ntseeg dabtsi, poj koob yawm txiv yog leejtwg, nyiam pojniam los yog txivneej li cas, muaj mob nkees li cas los yog xiam oob qhab li cas. Kevcai nyob rau tebchaws no txwv tsis pub leejtwg yuav ua saib tsis taus nej yog nej tuaj nrhiav haujlwm ntawm peb txawm yog nej yog haiv neeg twg, muaj noob nyoog li cas, cev nqaij daim ntawv yog xim dabtsi, nyiam pojniam txivneej, ntseeg dabtsi, los yog muaj kev xiam oob qhab li cas. Yog leejtwg ntseeg tau hais tias lub khoog tsev kawm ntawv Wausau School District ua tsis raws li txojcai thiab/los yog cov lus teev tseg nyob rau Title VI, Title VII, Title IX, Section 504 los yog Txojcai Tiv Thaiv Haiv Neeg Mekas uas Xiam Oob Qhab, nej sau tau ib tsab ntawv tsis txaus siab tuaj rau tus saib xyuas tej teebmeem zoo li no uas yog tus WSD Equity Director nyob tom Longfellow Administration Center, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, los yog hu rau nws ntawm tus xovtooj 715-261-0549.

El Distrito Escolar de Wausau no discrimina contra las personas por motivos de sexo, raza, religión, nacionalidad, ancestro, credo, embarazo, estado civil, orientación sexual, o discapacidad física, emocional, mental o de aprendizaje. La Ley Federal prohíbe cualquier tipo de discriminación en la educación y empleo por motivos de edad, raza, color, nacionalidad, sexo, religión o discapacidad. Cualquier persona que crea que el Distrito Escolar de Wausau ha aplicado inadecuadamente los principios y/o reglas del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 o del Acta para Americanos con Discapacidades, podrá presentar una denuncia ante el Director de Igualdad del Distrito Escolar de Wausau al Centro de Administración Longfellow, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o por teléfono al 715-261-0596. 

715-261-0520